Almindelige betingelser

1. Disse almindelige betingelser er gældende i forholdet mellem Bookatable Limited, en virksomhed registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04494036 og med forretningssted på 5th Floor, Elizabeth House, 39 York Road, London SE1 7NQ, Storbritannien, og kunden som defineret nedenfor og vedrører de forhold, der er omfattet af bestillingsformularen som nedenfor beskrevet.

2. Definitioner

2.1. Definitionerne og fortolkningsreglerne i dette punkt er gældende for aftalen:

Ved

aftale forstås bestillingsformularen og disse almindelige betingelser,

aktiveringsdato forstås den dato, hvorfra gebyrer for Bookatables tjenester begynder at påløbe, som angivet i bestillingsformularen,

annullation forstås en reserveret kuvert, som restaurantgæsten efterfølgende annullerer,

arbejdsdag forstås en dag (undtagen lørdage og søndage), hvor bankerne generelt holder åbent i England eller Danmark,

bestillingsformular forstås aftalen mellem parterne (i elektronisk eller i fysisk form) om tilrådighedsstillelsen af Bookatables tjenester, som indeholder nogle af eller alle punkterne angivet nedenfor, og/eller øvrige oplysninger af relevans, og som til enhver tid kan ændres ved gensidig, skriftlig aftale:

oplysninger om restauranten

kunde- og faktureringsoplysninger

kontaktoplysninger

Bookatables tjenester og faste gebyrer

direkte og indirekte transaktionsgebyrer

ikrafttrædelsesdato

aktiveringsdato

foreløbig aftaleperiode

betalende gæster forstås direkte, betalende gæster og indirekte, betalende gæster,

betalingsleverandør forstås en udenforstående betalingsleverandør, som Bookatable har engageret til at administrere no show gebyret,

Bookatable forstås Bookatable Limited,

Bookatables sms-tjenester forstås en tjeneste, der gør, at kunden kan sende en sms gennem booking systemet,

– Bookatables tjenester forstås de produkter og tjenester, der stilles til rådighed af Bookatable eller dennes koncernselskaber i henhold til aftalen, som angivet i det relevante afsnit i bestillingsformularen, og Bookatables sms-tjenester,

booking system forstås onlinetjenesten for restaurantreservationer samt al tilhørende teknologi, herunder den booking widget, som til enhver udviklet, ejet, drevet og leveret af Bookatable,

booking widget forstås det af Bookatable ejede web interface, som stilles til rådighed som en del af booking systemet, og som restaurantgæsterne kan benytte til at reservere og annullere reservation af bord i restauranten,

databeskyttelseslovgivning forstås:

(a) i EU-lande, EF-direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (95/46/EF), de engelske Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, der implementerer direktivet 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, samt alle nationale love eller øvrig regulering, der implementerer disse direktiver, som til enhver tid ændret eller erstattet, herunder alle tilhørende adfærdskodekser; og/eller

(b) i lande uden for EU, alle tilsvarende eller sammenlignelige love, bekendtgørelser eller øvrig regulering vedrørende informationer eller data om fysiske personer,

direkte, betalende gæster forstås enhver person, der besøger restauranten på baggrund af en booking, som en restaurantgæst har foretaget ved at benytte booking widgetten på restaurantens hjemmeside,

– direkte reserverede gæster forstås enhver person, der er booket til at besøge restauranten ved, at en restaurantgæst har benyttet booking widgetten på restaurantens hjemmeside,

direkte transaktionsgebyr forstås transaktionsgebyrer, der skal betales for direkte, betalende gæster, der fremgår af bestillingsformularen,

faste gebyrer forstås de faste gebyrer, der fremgår af bestillingsformularen,

forfaldsdag forstås den dato, hvor betaling af gebyrer skal ske i henhold til en faktura eller (hvis fakturaen ikke indeholder en forfaldsdato) 30 dage efter fakturaens dato,

gebyrer forstås de faste gebyrer og transaktionsgebyrerne,

ikrafttrædelsesdato forstås den dato, hvor den sidste part underskriver bestillingsformularen,

immaterielle rettigheder forstås alle immaterielle rettigheder over hele verden, der aktuelt er, eller i fremtiden bliver, stiftet eller på anden måde er opstået eller opstår, og uanset om de er betingede eller ubetingede, herunder (uden begrænsning) ophavsret (inklusive rettigheder til oversættelser til fremmedsprog), registrerede og ikke-registrerede designs, databaserettigheder, rettigheder til domænenavne, patenter, knowhow, forretningshemmeligheder, varemærker, brands og andre varebetegnelser, firmanavne, tegn og andre mærker, forudsat at disse er af ejendomsretlig karakter, samt alle tilsvarende registrerede eller uregistrerede rettigheder (inklusive, uden begrænsning, forlængelser og/eller udvidelser, rettelser, bearbejdelser og fornyelser af disse). Ovenstående inkluderer, i relation til de registrerbare rettigheder, enhver foretaget ansøgning og enhver rettighed til at foretage ansøgninger til disse rettigheder,

indirekte reserverede gæster forstås enhver person, der er booket til at besøge restauranten, ved at en restaurantgæst har benyttet booking widgetten på en af Bookatable ejet eller drevet hjemmeside (f.eks. bookatable.com) eller en netværkspartners hjemmeside,

indirekte, betalende gæst forstås enhver person, der besøger restauranten på baggrund af en booking, som en restaurantgæst har foretaget ved at benytte booking widgetten på en af Bookatable ejet eller drevet hjemmeside (f.eks. bookatable.com) eller en netværkspartners hjemmeside,

indirekte transaktionsgebyr forstås transaktionsgebyrer, der skal betales for indirekte, betalende gæster som angivet i bestillingsformularen,

foreløbig aftaleperiode forstås den periode, der er angivet i bestillingsformularen eller, hvis en sådan periode ikke er angivet, en periode på 12 måneder,

koncernselskab forstås en virksomhed, et selskab, eller andre forretningsenheder, som en part ejer eller kontrollerer fuldt ud, eller som ejer eller kontrollerer en part fuldt ud, eller som i det væsentlige ejes eller kontrolleres af den samme (juridiske eller fysiske) person som en part. I denne sammenhæng betyder “kontrol” muligheden for at styre den pågældende virksomhed m.v.s anliggender i henhold til pågældendes direktiver,

kunde forstås den i bestillingsformularen nærmere angivne part,

netværkspartner forstås en tredjemand, som Bookatable har indgået aftale med, der giver pågældende tredjemand ret til at modtage restaurantbookinger via dennes hjemmeside (“netværkspartners hjemmeside”),

no show forstås en reserveret kuvert, der hverken er blevet annulleret eller blevet til en fremmødt kuvert,

no show gebyr forstås det gebyr, som restaurantgæsten skal betale for ikke at være mødt op,

on-boarding forpligtelser forstås de specifikke tiltag, der fremgår af bestillingsformularen, og som hver part påtager sig at gennemføre senest på den angivne dato,

ophørsdato forstås den sidste dag i den måned, hvor opsigelsesvarslet på 90 dage udløber,

reserverede gæster forstås direkte reserverede gæster og indirekte reserverede gæster,

restaurant forstås de restauranter, der er angivet i bestillingsformularen,

restaurantens hjemmeside forstås de af kunden ejede eller kontrollerede hjemmesider, som præsenterer kundens restauranter,

restaurantgæst forstås en person, der får adgang til booking systemet via en restaurants hjemmeside, en af Bookatable ejet eller drevet hjemmeside (f.eks. bookatable.com) eller en netværkspartners hjemmeside (hvor booking systemet dækker en kundes restaurant),

tilgængelig forstås, at restaurantgæsterne kan få adgang til og benytte booking systemet i 99,5 % af tiden i en måleperiode døgnet rundt i perioder på fire uger,

tjenesten for kreditkortgaranti (KKG-tjeneste) forstås den del af Bookatables tjenester, der består af tjenesten for kreditkortgaranti som beskrevet i KKG-bestillingsformularen og KKG-serviceaftalen, og

transaktionsgebyr forstås direkte transaktionsgebyrer og indirekte transaktionsgebyrer.

2.2. Medmindre sammenhængen angiver noget andet skal i denne aftale:

2.2.1. entalsformen også omfatte flertalsformen og omvendt;

2.2.2. flertalsformen læses, som om den følges af “(eller nogen af disse)”; og

2.2.3. henvisningerne til punkter være til punkter i aftalen.

2.2.4. hvor “inkluderer”, “inklusive” eller “specielt” benyttes i disse almindelige betingelser eller i en bestillingsformular, det forstås som “uden begrænsning”.

3. Bookatables forpligtelser

3.1. Bookatable skal opfylde sine on-boarding forpligtelser og, forudsat at kunden har opfyldt sine on-boarding forpligtelser, give kunden adgang til Bookatables tjenester i hele aftalens løbetid.

3.2. Hvis booking systemet er en del af Bookatables tjenester i henhold til aftalen, skal Bookatable gøre sit bedste for at sørge for, at booking systemet er tilgængeligt konstant.

3.3. Bookatable giver, i aftalens løbetid og på aftalens øvrige vilkår, kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig, royaltyfri licens, der er gældende i hele verden, til brug af Bookatables tjenester, (herunder Bookatables booking system og booking widget, hvis disse er bestilt), med tilhørende materiale og software leveret af Bookatable (under ét “Bookatable materiale”). Licensen gives udelukkende til kundens egen brug og kun til opfyldelse af aftalens formål.

3.4. Bookatable giver, i aftalens løbetid, kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig, royaltyfri licens, der er gældende i hele verden, til brug af Bookatables varemærker eller logoer i overensstemmelse med Bookatables rimelige instrukser og kun med det formål at videregive, at Bookatable stiller sine tjenester til rådighed for kunden og/eller for aftalens udtrykkelige, begrænsede formål.

3.5. Bookatable giver adgang til at foretage booking gennem Bookatables netværkspartnere. Sammensætningen af netværkspartnere vil ændres over tid, ved tilføjelse af nye  og ophør af eksisterende netværkspartnere. Bookatable er ikke ansvarlig for  netværkspartnernes dækning eller leveringsevne. Omfatter de tjenester, der er bestilt fra Bookatable, netværkspartnere, sørger Bookatable for, at restaurantbookinger er tilgængelige via bookatable.com senest to uger efter, at kunden har gennemført uddannelsen og opfyldt sine on-boarding forpligtelser. Tilgængeligheden af bookinger gennem andre hjemmesider tilhørende Bookatables netværkspartnere er afhængige af, at pågældende partnere åbner deres hjemmesider. Bookatable vil aktivt forsøge at få sine netværkspartnere til snarest muligt at gøre kunden tilgængelig på deres hjemmesider, men giver ingen garantier og er ikke ansvarlig for, hvornår dette sker.

4. Kundens pligter

4.1. Kunden skal betale Bookatable de faste gebyrer og, hvis booking systemet er en del af de bestilte Bookatable tjenester, transaktionsgebyrerne.

4.2. Kunden skal opfylde sine on-boarding forpligtelser. Herunder skal kunden indenfor rimelig tid leverenødvendige tekniske data, materiale og support, som Bookatable anmoder om, for at Bookatable kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på en hensigtsmæssig måde. Endvidere skal kunden udfylde Bookatables konfigureringsformular eller tilsvarende, hvis dette fremgår af bestillingsformularen.

4.3. Punkterne 4.4 – 4.11 er kun gældende, hvis booking systemet er bestilt fra Bookatable.

4.4. Kunden skal sørge for, at booking widgetten er aktiveret på restaurantens hjemmeside senest 15 dage efter ikrafttrædelsesdatoen og i hele aftalens løbetid.

4.5. Kunden skal til enhver tid sørge for, at: (i) booking widgetten vises på et fremtrædende sted på restaurantens hjemmesider og på en sådan måde, at slutbrugeren ikke behøver scrolle ned for at finde booking widgetten; og (ii) online bookingfunktionen fremhæves på startsiden af restaurantens hjemmesider og i det overordnede navigationsfelt på alle restaurantens hjemmesider.

4.6. Kunden skal sørge for, at online tilgængeligheden til bord hele tiden er maksimal, er tilgængelig for www.bookatable.com og alle netværkspartnere og mindst svarer til tilgængeligheden telefonisk.

4.7. Kunden skal til enhver tid tilsikre bedst muligt, at booking systemet konstant er tilgængeligt via restaurantens hjemmesider for mulige restaurantgæster. Såfremt booking systemet på et tidspunkt ikke er tilgængeligt på restaurantens hjemmesider, skal kunden forsøge at afhjælpe den manglende tilgængelighed hurtigst muligt. Bookatable forbeholder sig ret til at opsige aftalen straks og uden erstatning for kunden, hvis bookingsystemet ikke er tilgængeligt på restaurantens hjemmeside i 48 timer i træk.

4.8. Kunden skal registrere annullationer og no shows i booking systemet senest 72 timer efter den dato, gæsterne var booket til. Annullationer og no shows, der ikke er registreret inden for 72 timer, faktureres af Bookatable – se afsnit 6.

4.9. Kunden skal betale for alle betalende gæster. Kunden forpligter sig til ikke at registrere en fremmødt restaurantgæst som en annullation eller no show i booking systemet, medmindre det er en reel annullation eller no show, og skal etablere tilstrækkelige processer og kontroller til at sikre, at medarbejderne efterprøver status for en reserveret kuvert, før de ændrer den, og at de ikke med vilje eller ved en fejl registrerer en fremmødt restaurantgæst som en annullation eller no show i booking systemet, medmindre der er tale om en reel annullation eller no shows. Bookatable kan frit iværksætte kontrolprocedurer, herunder ved at kontakte restaurantgæster, der er registreret som en annullationer eller no show, for at sikre, at registreringsprocessen fungerer i henhold til denne aftale. Kunden skal desuden udlevere supplerende dokumentation, som Bookatable med rimelighed måtte kræve.

4.10. Kunden skal stedse holde Bookatable bedst muligt informeret om ændringer vedrørende en restaurant og/eller kundens aktiviteter, der kan være relevant for en restaurantgæst, så snart kunden får kendskab til en sådan ændring eller en sådan fremtidig ændring.

4.11. I tilfælde af planlagt midlertidig lukning af restauranten eller nedetid eller afbrydelse pga. service eller vedligeholdelse af restaurantens hjemmesider, der må forventes at medføre, at booking systemet ikke er tilgængeligt på restaurantens hjemmesider, skal kunden give Bookatable et varsel på mindst 14 arbejdsdage. Kunden er indforstået med og accepterer, at da Bookatables tjenester uændret er til rådighed i sådanne perioder, uanset de ikke kan benyttes af kunden, vil de faste gebyrer og transaktionsgebyrer påløbe uændret og uden fradrag for sådanne perioder.

4.12. Kunden tillader, at Kunden i løbet af denne aftales regnskabsperiode tilbagekalder en ikke-eksklusiv, royaltyfri, tilbagekaldelig verdensomspændende licens til at anvende kundens varemærker eller logoer, udelukkende med det formål at formidle, at Bookatable leverer Bookatable Services til kunden og/eller med det udtrykkeligt begrænsede formål at gennemføre denne aftale. Kunden bekræfter, at fotografi eller relateret indhold hentes direkte fra kunden eller fra kundens hjemmeside og stilles til rådighed for Bookatable, ejes af kunden og er fri for enhver brugsrestriktioner og tredjepartsrettigheder. Kunden accepterer desuden, at Bookatable skal have tilladelse til at anvende ovennævnte fotografi og indhold til at levere Bookatable Services på Bookatable-produkter og på tværs af netværkspartnere.

4.13. Kunden må ikke pålægge restaurantgæsterne et gebyr for brug af booking systemet.

4.14. Kunden anerkender, at Bookatables tjenester afhænger af, at kunden sikrer internetadgang til brug af tjenesterne, og det er kundens ansvar at opretholde sådan internetadgang. Kunden ikke ret til godtgørelse ved manglende internetadgang eller vedligeholdelse heraf i aftalens løbetid.

5. Kreditkortgaranti

5.1. Dette punkt 5 er gældende, hvis kunden tilvælger KKG-tjeneste på bestillingsformularen.

5.2. Når kunden bestiller KKG-tjenesten, skal kunden oplyse i bestillingsformularen, hvornår restaurantgæsten skal betale gebyr for no shows (“no show politikken”).

5.3. Kunden skal orientere Bookatable (på den mellem parterne aftalte måde) om alle no shows, som kunden afkræver en no show gebyr.

5.4. Kunden accepterer, at Bookatable på vegne af kunden instruerer betalingsleverandøren om at behandle no show gebyrerne i overensstemmelse med restaurantens no show politik og efter kundens rimelige instrukser.

5.5. Bookatable er berettiget til at modtage no show gebyrer, som Bookatable inddriver på kundens vegne. Bookatable er endvidere berettiget til i no show gebyrer at modregne (i) gebyrer, som kunderne skal betale til Bookatable i henhold til denne aftale, og (ii) gebyrer, som Bookatable skal betale til betalingsleverandøren vedrørende no show gebyrer.

5.6. Ultimo hver måned sender Bookatable kunden en opgørelse af summen af no show gebyrer, som Bookatable har modtaget på kundens vegne, og no show gebyrer og/eller gebyrer betalt til betalingsleverandøren siden sidste opgørelse.

5.7. Kunden er indforstået med at skadesløsholde Bookatable og dennes koncernselskaber for tab, skader, erstatninger og omkostninger (inklusive sagsomkostninger) der afholdes eller kræves af Bookatable og dennes koncernselskaber i forbindelse med krav eller påstande fra tredjemand, om at den meddelelse, som kunden har sendt til Bookatable i henhold til punkt 5.3, er ugyldig, og/eller hvis no show gebyret anses for eller påstås at være ulovlig.

5.8. Kunden anerkender, at Bookatable er afhængig af betalingsleverandøren til at administrere no show gebyret, og at Bookatable ikke har kontrol over, hvor pålidelige eller effektive betalingsleverandørens tjenester er. Derfor er Bookatable ikke ansvarlig for nogen form for tabeller skader, uanset hvordan de måtte være opstået, som følge af betalingsleverandørens administration (eller manglende administration) af no show gebyret.

6. Fakturering

6.1. Bookatable fakturerer kunden for den eller de perioder, der fremgår af bestillingsformularen. Medmindre andet er aftalt i bestillingsformularen, faktureres faste gebyrer faktureres forud og transaktionsgebyrer bagud som nærmere angivet i bestillingsformularen. Gebyrerne er eksklusive moms og andre gebyrer i forbindelse med salg og brug. Hvis kunden benytter Bookatables sms-tjenester, faktureres kunden for antal sendte sms’er i den forudgående periode med GBP 0,07 per sms.

6.2. For direkte transaktionsgebyrer opgør Bookatable antallet af direkte, betalende gæster i pågældende periode på grundlag af antallet af direkte reserverede gæster med fradrag af: (i) annullationer, som restaurantgæster eller kunden (hvis restaurantgæsten har meddelt sin annullation direkte til kunden) har foretaget i booking systemet i pågældende periode; og (ii) no shows, som kunden har registreret i booking systemet i pågældende periode.

6.3. For indirekte transaktionsgebyrer opgør Bookatable antallet af indirekte, betalende gæster i pågældende periode på grundlag af antallet af indirekte reserverede gæster med fradrag af: (i) annullationer, som restaurantgæster eller kunden (såfremt restaurantgæsten har meddelt sin annullation direkte til kunden) har foretaget i booking systemet i pågældende periode; og (ii) no shows, som kunden har registreret i booking systemet i pågældende periode.

6.4. Annullationer og no shows skal registreres i booking systemet senest 72 timer efter datoen for restaurantbesøget. I modsat fald skal kunden betale Bookatable i henhold pkt. 6.2 og 6.3.

6.5. Fakturaer skal betales senest på forfaldsdagen. Har kunden oplyst Bookatable sit kredit- eller betalingskortnummer til Bookatable eller tilmeldt sig betalingsservice, trækker Bookatable automatisk beløbet fra kunden. Såfremt kunden har et tilgodehavende hos Bookatable (f.eks. i forbindelse med KKG-tjenesten), har Bookatable ret til at modregne skyldige beløb i  betalinger til kunden.

6.6. Beløb, der ikke betales ved forfald i henhold til denne aftale, tillægges den laveste af (i) en månedlig rente på 0,75 procent og (ii) den højeste lovlige rentesats, og som beregnes dagligt og sammenlagt, indtil betaling er modtaget. Hvis betaling ikke sker ved forfald, kan dette medføre øjeblikkeligt ophør af Bookatables tjenester og overgivelse til inkasso. Kunden vil blive faktureret er ansvarlig for inkassoomkostninger og -gebyrer i henhold til de til enhver tid gældende inkassoregler.

6.7. Kunden skal betale et håndteringsgebyr på GBP 10 for hver check uden dækning, afvist kortbetaling eller mislykket betalingsservice-betaling.

6.8. Kunden forstår og accepterer, at efter den foreløbig aftaleperiode (som angivet i bestillingsformularen) kan Bookatable frit ændre gebyrerne, herunder (uden begrænsning) årligt i januar baseret på den positive udvikling i forbrugerprisindekset i de forudgående 12 måneder. Bookatable skal så vidt muligt varsle eventuelle ændringer 60 (tres) dage i forvejen.

6.9. Bookatable opgør de reserverede gæster og de betalende gæster og dermed af kundens tilgodehavender og udeståender. Hvis kunden gør krav på en kreditering (f.eks. for no shows og annullationer), skal kunden kunne dokumentere grundlaget for sit krav. Hvis ikke sådan dokumentation leveres umiddelbart på forespørgsel, har Bookatable har ikke pligt til at kreditere de påståede beløb.

6.10. Hvis Bookatable tilbyder kunden at betale via betalingsservice, kreditkort eller tilsvarende automatisk betaling, og kunden fravælger dette, tillægges yderligere GBP 3,00 om måneden i gebyrer til at dække administrations- og forsendelsesomkostninger.

6.11. Når kunden oplyser kredit- eller betalingsoplysninger på Bookatables hjemmeside eller telefonisk:

6.11.1. behandles betalingen via en sikker opkobling på tidspunktet, hvor kunden afgiver ordren i den relevante del af Bookatables hjemmeside eller telefonisk. Derefter udføres betalingen en gang om måneden,

6.11.2. underretter Bookatable kunden snarest muligt, hvis Bookatable ikke kan stille sine tjenester til rådighed inden for 30 (tredive) dage efter ikrafttrædelsesdatoen. Hvis ikke en alternativ tidsfrist aftales, kan kunden annullere bestillingen. Bookatable har under ingen omstændigheder pligt til at godtgøre kunden eventuelle tab som følge af, at kunden ikke kan få adgang til Bookatables tjenester, og

6.11.3. faktureres kunden for opsigelsesperioden, hvis kunden opsiger Bookatables tjenester i henhold til aftalens opsigelsesbestemmelser. Derefter ophører Bookatables tjenester.

7. Begrænsninger

7.1. Kunden forpligter sig til at sørge for, at restaurantens hjemmeside ikke i aftalens løbetid kører, stiller til rådighed, viser eller indeholder annoncer eller markedsføring vedrørende konkurrerende tjenester. Ved “konkurrerende tjeneste” forstås et produkt eller en tjeneste, der har samme funktionaliteter som Bookatables tjenester.

7.2. Kunden forpligter sig yderligere til, i aftalens løbetid og i seks måneder derefter, ikke direkte eller indirekte at engagere sig i udvikling eller levering af en konkurrerende tjeneste uden forudgående skriftlig godkendelse fra Bookatable.

8. Immaterielle rettigheder og data

8.1. Kunden anerkender, at Bookatable eller dennes koncernselskaber er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder til Bookatables tjenester og Bookatables materiale. Bookatable anerkender, at kunden er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder til restaurantens hjemmeside. Ingen af parterne må iværksætte tiltag, der er uforenlige med den anden parts ejerskab eller forsøge at registrere den anden parts immaterielle rettigheder i nogen jurisdiktion.

8.2. Aftalen giver ikke parterne ret til at opnå eller håndhæve ret eller ejerskab til eller interesse i den anden parts navn, varemærke, servicemærker, logoer eller andre immaterielle rettigheder, bortset fra de begrænsede brugsrettigheder, der følger af aftalen. Parterne er enige om, at denne brug skal være til gavn for den pågældende ejer.

8.3. Ingen af parterne må ændre eller fjerne ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller andre beskyttede rettigheder eller juridiske meddelelser, der fremgår i tryk eller digitalt, såfremt disse er påkrævet af den anden part for  brug af dens varemærker og loger i henhold til aftalen.

8.4. Punkterne 8.5-8.7 gælder kun, hvis booking systemet udgør en del af Bookatables tjenester i henhold til aftalen.

8.5. Bookatable og dennes koncernselskaber har ret til at vise en tekst og/eller et symbol på restaurantens hjemmeside i forbindelse med booking widgetten. Dette kan ske i enhver rimelig form, , f.eks. som “tilgængeliggjort af Bookatable” eller “stilles til rådighed af X” eller  ved hjælp af et varemærkebeskyttet logo, hvor X udgør Bookatables eget navn, eller et varemærke eller servicemærke tilhørende Bookatable.

8.6. Kunden påtager sig stedse at overholde databeskyttelseslovgivningen.

8.7. Såfremt Bookatable eller dennes koncernselskaber behandler personoplysninger (som defineret i databeskyttelseslovgivningen) på vegne af kunden, skal Bookatable og dennes koncernselskaber:

8.7.1. kun behandle oplysningerne i henhold til kundens instrukser; og

8.7.2. iværksætte og håndhæve de hensigtsmæssige sikkerhedstiltag for databehandling, både i forhold til den benyttede teknologi og håndteringen heraf.

9. Aftaleperiode og opsigelse

9.1. Bortset fra ved førtidig opsigelse i henhold til denne aftale, træder aftalen i kraft på ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter i den oprindelige løbetid. Ved udløbet af den oprindelige løbetid fornys aftalen automatisk og forbliver i kraft, indtil én af parterne opsiger den med mindst 90 dages skriftligt varsel.

9.2. Aftalen ophører på ophørsdagen. Hvis f.eks. 90 dages varslet afgives den 15. april, udløber de 90 dage den 14. juli, og ophørsdatoen vil være den 31. juli.

9.3.  Adgangen til Bookatables tjenester vil blive afbrudt af Bookatable når som helst i perioden 7 dage før ophørsdatoen. Afbrydelsen medfører, at kunden ikke længere har adgang til Bookatables tjenester til at kunne håndtere reservationer, og restaurantgæster har ikke længere adgang til at foretage reservationer. For at kunden skal kunne kende til reservationer for datoer, der falder efter afbrydelsen af Bookatables tjenester, sender Bookatable kunden oplysninger om sådanne reservationer.

9.4. Kunden har pligt til at betale alle faste gebyrer til og med ophørsdatoen. De faste gebyrer faktureres forud. I 31. juli eksemplet inkluderes abonnementet for juli i juni-fakturaen.

9.5. Kunden skal desuden betale alle transaktionsgebyrer både indtil og efter ophørsdatoen. I 31. juli eksemplet kan der forekomme restaurantgæster, der har booket bord før ophørsdatoen og som bliver til betalende gæster efter ophørsdatoen. Bookatable fakturerer disse fremtidige bookinger efter ophørsdatoen. F.eks. vil betalende gæster i august blive faktureret ultimo august, og betalende gæster i september vil blive faktureret ultimo september. Hvis kunden har fremtidige reserverede gæster på ophørsdatoen, vil kunden derfor fortsat modtage fakturaer efter ophørsdatoen og have pligt til at betale for sådanne reserverede gæster.

9.6. Hvis en reserveret kuvert bliver til en annullation og/eller en no show, efter at aftalen er ophørt, skal kunden meddele Bookatable dette senest 72 timer efter udløbet af den måned, hvor ændringen fandt sted. Meddelelsen sendes per mail til support@bookatable.com. Hvis kunden ikke sender meddelelse inden udløbet af tidsfristen på 72 timer, skal kunden betale transaktionsgebyret for den reserverede kuvert.

9.7. Parterne kan når som helst hæve aftalen uden varsel ved skriftligt varsel til den anden part, hvis:

9.7.1. den anden part væsentligt overtræder aftalens vilkår og ikke har afhjulpet overtrædelsen (om muligt) inden for 15 (femten) dage efter, at den ikke-misligholdende part  har givet varsel om overtrædelsen og anmodet om, at overtrædelsen afhjælpes; eller

9.7.2. den anden part går konkurs, indleder forhandlinger med sine kreditorer eller indleder en akkordordning, hvis der træffes beslutning om likvidation af parten eller om at udpege en bobestyrer til at administrere virksomhedens anliggender, aktiviteter eller aktiver, hvis en bobestyrer og/eller administrator eller administrativ forvaltere udpeges for alle eller en del af partens aktiver eller forpligtelser, eller hvis sådanne omstændigheder opstår, der bevirker, at en domstol eller en kreditor kan udpege en bobestyrer og/eller administrator eller administrativ forvalter, eller en domstol kan beslutte, at virksomheden skal likvideres eller træde i konkurs, eller hvis den anden part undergives tilsvarende tiltag i nogen jurisdiktion.

9.8. Uanset aftalens øvrige bestemmelser, kan Bookatable opsige aftalen straks, hvis en faktura ikke betales på forfaldsdagen.

9.9. Senest 28 dage efter aftalens ophør, uanset årsag, skal Bookatable udfærdige og sende en slutopgørelse til kunden tillige med saldoen for no show gebyrer betalt til Bookatable (fratrukket beløb, der tilbageholdes for omstridte no show gebyrer).

10. Garantier og forpligtelser

10.1. Bookatable indestår for at eje eller besidde samtlige rettigheder, herunder immaterielle, der er nødvendige for at kunne stille Bookatables tjenester til rådighed og tildele licenser i henhold til denne aftale. Herudover giver Bookatable ingen udtrykkelige eller underforståede garantier, tilsagn eller vilkår vedrørende Bookatables tjenester, uanset om disse følger af lov eller andet, herunder (uden begrænsning) eventuelle underforståede garantier eller forudsætninger om salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et specifikt formål. Sådant ansvar undtages herved i den udstrækning, lovgivningen tillader det.

10.2. Ingen part er i noget tilfælde ansvarlig for: (i) følgeskader, indirekte tab, hændelige eller uagtsomme forhold, bodsbestemmelser eller lignende tab; eller (ii) mistet indtjening; (iii) driftsstop; (iv) mistede forretningsinformationer; eller (v) mistet goodwill eller omdømme og tilsvarende, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, selv hvis pågældende part er blevet informeret om risikoen for sådanne skader.

10.3. I intet tilfælde kan Bookatables samlede erstatningspligt i henhold til denne aftale (bortset fra i tilfælde  af grov uagtsomhed eller forsæt) overstige det samlede beløb, som kunden har betalt eller skal betale til Bookatable i henhold til aftalen i de 12 måneder, der er gået forud for den ansvarspådragende hændelse.

11. Fortrolighed

11.1. Hver part er indforstået med, at dei henhold til denne aftale i aftalens løbetid eller på anden måde kan modtage eller i øvrigt få kendskab til informationer om den anden parts kunder, aktiviteter, forretningsplaner, økonomi, teknologi eller øvrige anliggender, som er fortrolige (“fortrolige informationer”).

11.2. Hver part påtager sig til enhver tid at varetage fortrolighed vedrørende de pågældende informationer samt at beskytte de fortrolige informationer mod tyveri, skader, tab eller uautoriseret brug og ikke, i aftalens løbetid eller efter dennes ophør, direkte eller indirekte uden ejerens skriftlige forudgående samtykke at bruge, videregive, kopiere eller ændre de fortrolige informationer eller at tillade, at en tredjemand gør dette, bortset fra som nødvendigt for at kunne udøve sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale.

11.3. Dette punkt 11 gælder uanset ændring, fornyelse eller ophør af denne aftale, men er ikke gældende for fortrolige informationer, som:

11.3.1. er offentligt kendte på det tidpunkt, hvor modtageren modtager informationerne;

11.3.2. efterfølgende bliver offentligt kendt, uden at dette skyldes en fejl fra modtagerens, eller dennes ledelsesmedlemmers, ansattes eller øvrige repræsentanters side;

11.3.3. modtages lovligt og uden fortrolighedsbegrænsninger af modtageren fra en tredjemand;

11.3.4. modtageren allerede kender til før modtagelsen i henhold til denne aftale; eller

11.3.5. videregives under fortrolighed til modtagerens professionelle rådgivere, eller som modtageren som følge af lovgivning, øvrig regulering eller beslutning af kompetent myndighed (herunder en fondsbørs) er forpligtet til at videregive.

12. Øvrige bestemmelser

12.1. Bookatable er ikke ansvarlig over for kunden for eventuelle fejl eller forsinkelser vedrørende opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, der opstår som følge af hændelser eller omstændigheder, der er uden for Bookatables rimelige kontrol.

12.2. Alle meddelelser i henhold til denne aftale skal være på engelsk, skriftlige og adresseret til den anden parts primære kontakt og sendes til partens aktuelle post- eller mailadresse eller en anden adresse, som en part har meddelt i henhold til dette punkt. Meddelelserne anses for at være leveret ved modtagelsen, som dokumenteret ved skriftlig eller automatisk kvittering eller elektronisk log (som relevant). Ingen ændringer af eller afvigelser fra aftalen (eller dokumenter indgået i henhold til eller i forbindelse med aftalen) er gældende, medmindre disse er skriftlige og underskrevet af eller for samtlige aftaleparter.

12.3. Undlader en part på noget tidspunkt  at gøre et vilkår eller en rettighed i henhold til aftalen gældende eller håndhæve dette, medfører det ikke og kan ikke fortolkes således, at parten har fraskrevet sig vilkåret eller rettigheden, og det skal ikke på nogen som helst måde indskrænke pågældende parts ret til efterfølgende at gøre vilkåret eller rettigheden gældende eller håndhæve dette.

12.4. Ingen del af aftalen indebærer, at der mellem parterne etableres noget form for partnerskab eller joint venture, eller, at en part kan anses for at være den andens repræsentant. Ingen part har ret til at handle i den andens parts navn eller på dennes vegne og kan heller ikke på anden vis forpligte den anden part.

12.5. Aftalen forpligter og berettiger parternes og deres respektive efterfølgere. Parterne kan ikke overdrage aftalen eller de rettigheder eller forpligtelser, der følger af aftalen, medmindre overdragelsen: (i) sker som led i en sammenlægning af virksomheder, i form af salg af aktiver, fusion, aktiesalg, en kombination heraf eller tilsvarende transaktioner, som en part deltager i; (ii) sker til et koncernforbundet selskab eller (iii) med skriftligt forudgående samtykke fra den anden part.

12.6. Denne aftale erstatter alle tidligere aftaler og eventuelle forståelser mellem parterne og udgør den fulde aftale parterne imellem vedrørende de af aftalen omhandlede forhold. Kunden erklærer ikke at være foranlediget til at indgå denne aftale ved forudgående mundtlige eller skriftlige tilsagn, ud over hvad der udtrykkeligt er angivet i aftalen. Kunden kan ikke gøre krav gældende i anledning af urigtige oplysninger fra Bookatable, som kunden har lagt vægt på ved aftaleindgåelsen (bortset fra tilfælde af svig), og kundens eneste misligholdelsesbeføjelser skal være for aftalebrud i henhold til aftalen.

12.7. Hvis en af aftalens bestemmelser efterfølgende viser sig at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal bestemmelsen, i den udstrækning den kan udskilles fra de øvrige bestemmelser, anses for at være udgået af aftalen og skal ikke påvirke lovligheden, gyldigheden eller muligheden for håndhævelse af de øvrige aftalebestemmelser. Hvis en bestemmelse findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, men ville være gyldig eller kunne håndhæves, hvis en del af bestemmelsen udgik, skal pågældende bestemmelse gælde med den eller de ændringer, der måtte være nødvendige for at gøre den gyldig.

12.8. Ved modstrid mellem disse almindelige betingelser, bestillingsformularen eller bilag til bestillingsformularen, er dokumenterne gældende i følgende rækkefølge: (i) bilag, (ii) bestillingsformular, og (iii) almindelige betingelser, medmindre parterne har aftalt andet.

12.9. De bestemmelser i aftalen, der enten udtrykkeligt skal forblive i kraft efter aftalens ophør, eller som på grund af deres karakter eller sammenhæng må forventes at forblive i kraft efter løbetidens ophør, skal forsat være gældende efter aftalens ophør.

12.10. Aftalen fortolkes i henhold til og er undergivet engelsk lovgivning. Parterne er indforståede med, at eventuelle tvister eller krav i forbindelse med aftalen kun kan indbringes for engelske domstole, og parterne giver udtrykkeligt afkald på retten til på nogen måde at anfægte dette valg af domstol og jurisdiktion.